Ohjeita toteutukseen

Hankkeen/toimenpiteen toteuttaminen

 • Vastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hankkeen hakijalla. Velvollisuuksiin kuuluu mm. hallintoasioiden hoitaminen ja hankkeen toteuttaminen ja siitä raportointi rahoituspäätöksen mukaisesti.
 • Hankkeen hakija vastaa: mm. hankkeen tarvitsemista resursseista, tiloista, väliaikaisrahoituksesta, mahdollisista työnantajavelvollisuuksista, hankkeen taloudesta ja kirjanpidosta, hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja raportoinnista ja hankkeeseen liittyvän aineiston säilyttämisestä myös hankkeen päätyttyä.
 • LEADER-ryhmä ohjaa ja neuvoo hankkeen hallinnointiin ja maksatusten valmisteluun liittyvissä asioissa.
 • Hanke on toteutettava ELY-keskuksen päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti päätöksessä ilmoitetussa toteutusajassa. Perehdy hyvin päätösehtoihin ja kysy tarvittaessa lisäohjeista LEADER -toimistolta.
 • Joskus hanke ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tee olennaisista sisältöön liittyvistä muutoksista aina ilmoitus rahoittajalle ennen muutoksia.
 • Hankkeiden toteutuksessa on muistettava noudattaa hankintojen kilpailutuksessa, hankkeen dokumentoinnissa ja kirjanpidossa rahoittajan ohjeita. Ne ovat osa EU -rahoituksen pelisääntöjä. Tallenna toteutukseen liittyvät materiaalit hyvin.
 • Joskus hanke saattaa keskeytyä tai sitä ei toteuteta lainkaan. Muista ilmoittaa asiasta rahoittajalle.

Raportointi ja maksatus

 • Hankkeeseen liittyvä hallinnointi (maksatukset ja raportit) ovat osa hankkeen toteutusta. Hoida ne ajallaan. Tarkista maksatuksen ja raportoinnin määräajat hankepäätöksestä. Vastuu raportoinnista on hakijalla.
 • LEADER-ryhmä antaa ohjausta maksuhakemuksen valmisteluun. ELY-keskus tekee maksupäätöksen. ELY-keskus ja LEADER-ryhmä hoitavat yhteistyössä toteutuksen seurannan, valvonnan ja arvioinnin.
 • LEADER-ryhmä raportoi ohjelmansa kokonaistoteutuksesta ELY-keskukselle, maa- ja metsätalousministeriölle, maaseutuvirastolle ja toiminta-alueensa kunnille.

Tiedotus

 • Tiedotuksessa muista huomioida omat taustajoukot, kohderyhmä, alueen muut asukkaat ja rahoittaja. EU -rahoituksen pelisääntöjen mukaan tuensaajan on tiedotettava avoimesti toiminnastaan ja siihen saadusta tuesta.
 • Noudata annettuja viestintäohjeita ja käytä tarvittavia logoja (EU-lippu teksteineen ja LEADER-logo).
 • Muistathan mainita, että olette saaneet toimintaanne LEADER-rahoitusta. Siten saamme yhdessä esiin yhdenmukaista kuvaa maaseudun kehittämiseen liittyvästä työstä.